Visualització de contingut web

Jutjats exclusius de violència

1. Els Jutjats de Violència sobre la Dona coneixeran, en l'orde penal, de conformitat en tot cas amb els procediments i recursos previstos en la Llei d'Enjudiciament Criminal, dels supòsits següents:

 

a.    De la instrucció dels processos per a exigir responsabilitat penal pels delictes arreplegats en els títols del Codi Penal relatius a homicidi, avortament, lesions, lesions al fetus, delictes contra la llibertat, delictes contra la integritat moral, contra la llibertat i indemnitat sexuals o qualsevol altre delicte comés amb violència o intimidació, sempre que s'hagueren comés contra qui siga o haja sigut la seua esposa, o dona que estiga o haja estat lligada a l'autor per anàloga relació d'afectivitat, inclús sense convivència, així com dels comesos sobre els descendents, propis o de l'esposa o convivent, o sobre els menors o incapaços que amb ell convisquen o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de l'esposa o convivent, quan també s'haja produït un acte de violència de gènere.

 

b.    De la instrucció dels processos per a exigir responsabilitat penal per qualsevol delicte contra els drets i deures familiars, quan la víctima siga alguna de les persones assenyalades com a tals en la lletra anterior.

 

c.    De l'adopció de les corresponents ordes de protecció a les víctimes, sense perjuí de les competències atribuïdes al jutge de guàrdia.

 

d.    Del coneixement i fallada de les faltes contingudes en els títols I i II del llibre III del Codi Penal, quan la víctima siga alguna de les persones assenyalades com a tals en la lletra a d'este apartat.

 

2. Els jutjats de Violència sobre la Dona podran conéixer en l'orde civil, en tot cas de conformitat amb els procediments i recursos previstos en la Llei d'Enjudiciament Civil, dels assumptes següents:

 

a.    Els de filiació, maternitat i paternitat.

 

b.    Els de nul·litat del matrimoni, separació i divorci.

 

c.    Els que tracten sobre relacions paternofilials.

 

d.    Els que tinguen per objecte l'adopció o modificació de mesures de transcendència familiar.

 

e.    Els que versen exclusivament sobre guarda i custòdia de fills i filles menors o sobre aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills i filles menors.

 

f.     Els que versen sobre la necessitat d'assentiment en l'adopció.

 

g.    Els que tinguen per objecte l'oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors.

 

3. Els jutjats de Violència sobre la Dona tindran de forma exclusiva i excloent competència en l'orde civil quan concórreguen simultàniament els requisits següents:

 

a.    Que es tracte d'un procés civil que tinga per objecte alguna de les matèries indicades en el número 2 del present article.

 

b.    Que alguna de les parts del procés civil siga víctima dels actes de violència de gènere, en els termes a què fa referència l'apartat 1.a del present article.

 

c.    Que alguna de les parts del procés civil siga imputat com a autor, inductor o cooperador necessari en la realització d'actes de violència de gènere.

 

d.    Que s'hagen iniciat davant del jutge de violència sobre la dona actuacions penals per delicte o falta a conseqüència d'un acte de violència sobre la dona, o s'haja adoptat una orde de protecció a una víctima de violència de gènere.

 

 

Llistat de jutjats exclusius de Violència