Visualització de contingut web

Publicacions

PLA DE MESURES DEL GOVERN VALENCIÀ PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA QUE S'EXERCIX CONTRA LES DONES 2010-2013

El Pla de Mesures del Govern Valencià per a Combatre la Violència que s'Exercix contra les Dones, que va finalitzar la seua vigència en l'exercici 2008, es va configurar en línies generals com un pla integrat i transversal on es requeria la participació de les diferents conselleries implicades, per tal d'articular una sèrie de mesures que oferiren una resposta integral al problema de la violència que patix un nombre significatiu de població femenina de la nostra comunitat.

Finalitzat el seu període de vigència, i com que la Universitat de València durant l'exercici 2009 ha presentat l'informe d'avaluació externa d'este, cal l'aprovació d'un nou Pla del Consell per a Combatre la Violència que s'Exercix contra les Dones la vigència del qual comprendrà el període 2010-2013.

Així, en compliment del que disposa el Decret del Consell 52/2004, de 2 d'abril, pel qual es va crear el Fòrum de la Comunitat contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família, en la redacció donada pel Decret del Consell 94/2009, de 10 de juliol, el Fòrum es va reunir el 5 de juliol de 2010 per a abordar el disseny i l'elaboració del nou Pla 2010-2013. Posteriorment, es va acordar elevar l'esborrany definitiu a la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, que té, entre altres funcions, l'impuls i el seguiment del pla.

El nou pla donarà continuïtat al compromís del Consell per a eradicar la violència de gènere patida per un nombre molt significatiu de dones en la nostra comunitat, l'impuls, el seguiment, i l'avaluació del qual correspondrà a la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, tal com s'establix en el Decret 208/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.

 

Pla de Mesures del Govern Valencià per a Combatre la Violència que s'Exercix contra les Dones. 2005-2008

 

Bibliografia sobre la problemàtica de Violència sobre les Dones

 

ANNEX 2007

 

1.    Estudis generals-sensibilització-guies

 

Romito, Patrizia. Un silencio ensordecedor: la violencia ocultada contra mujeres y niños.

Barcelona: Montesinos, 2007. 241 p.; 22 cm. Assaig. 978-84-96831-49-3.

 

Congrés Internacional sobre Violència de Gènere (1r. València. 2007).

I Congrés Internacional sobre violència de gènere: mesures i propostes per a l'Europa dels vint-i-set. Llibre d'actes. València: Fundació Tolerància Zero, 2007. 275 p.; 23 cm.

978-84-95895-52-3.

 

2.     Punt de vista legal

 

Magro Servet, Vicente. Violencia doméstica y de género: 285 preguntes i respostes

Madrid: Sepin, 2007. 420 p.; 24 cm. 978-84-95762-39-9.

 

Violencia de género: perspectiva multidisciplinaria y práctica forense. Cizur Menor: Aranzadi, 2007. 1248 p.; 25 cm. Aranzadi Dret penal; 448. 978-84-8355-185-1.

 

Delgado Martin, Joaquín.  Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: comentarios, jurisprudencia, instrumentos internacionales, esquemas explicativos, normativa complementaria, recursos web, bibliografia. 

Madrid: Colex, 2007. 487 p.; 22 cm. 84-8342-060-0.

 

Tutela procesal ante los hechos de violencia de género: la protección procesal de las víctimas de la violencia de género en España y en paises relevantes de nuestro entorno cultural. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007. 619 p.; 21 cm.

Estudis jurídics; 13. 978-84-8021-608-1.

 

Larrauri Pijoan, Elena. Criminología crítica y violencia de género. Madrid: Trotta, 2007.

149 p.; 23 cm. Dret. Estructures i processos. 978-84-8164-910-9.

 

3.    Estudi d'alguns col·lectius i poblacions

 

Sistema de indicadores y variables sobre violencia de género sobre el que construir la base de datos del Observatorio Estatal de Violència sobre la Mujer. Madrid: Ministeri de Treball i Assumptes Socials, 2007. 79 p.; 24 cm. Annex. Contra la violència de gènere.

Documents; 1.

 

Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Madrid: Ministeri de Treball i Assumptes Socials, 2007. 215 p.; 24 cm. Contra la violència de gènere. Documents; 1.

 

Costes de la violencia de género en las relacions de pareja: Comunitat Valenciana

València: Fundació Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència, 2007.

66 p.; 21 cm. Documents; 10. 978-84-611-6259-8.

 

4.     Per a treballar la prevenció del maltractament en l'ensenyança

 

Crecer junt@s: Guia para la prevención de la violencia de género en la familia i en la escuela. Zaragoza: Institut Aragonés de la Dona, 2007. 83 p.: il.; 21 cm.

 

Fernández Gómez, Encarna. Casa de muñecas: adaptación y guión para el alumnado de edades comprendidas entre 12 i 16 anys. Madrid: Consergeria d'Ocupació i Dona, 2007.

86 p.; 30 cm.

 

La ruta de Towanda: guia didáctica para el alumnado de educación secundaria sobre violencia de género y desigualdad en el mundo. Oviedo: Coordinadora d'ONGD del Principat d'Astúries, 2007. 65 p.; 18 cm.

 

Herreros, María Victoria. Prevenir la violencia de género en educación primaria: 1º, 2º, 3º de Primaria. Barakaldo: Ajuntament, 2007. 16 p. dupl.: il.; 30 cm.

 

5.     Els maltractaments i els mitjans de comunicació

 López Díez, Pilar. La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género en el programa Tolerancia Cero de Radio 5. Madrid: Institut Oficial de Ràdio i Televisió.

RTVE, 2007. 68 p.; 30 cm.

 

Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Santander:

Govern de Cantàbria, 2007. 39 p.; 23 cm.

 

6.    Testimonis de maltractament femení

 

Ni príncipes, ni perdices: siete historias de mujeres que dicen basta. Barcelona: Icaria,

2007. 101 p.; 24 cm. La mirada esférica; 9. 978-84-7426-907-9.

 

García Serrano, Yolanda. Descalza por la vida. Barcelona: Roca Editorial, 2007. 174 p.; 24

cm. 978-84-96791-13-8.

 

7.     Intervenció social i treball amb dones maltractades

 

Treball grupal i violència sexista: investigació-acció d'un grup de suport psicosocial a dones. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Serveis Personals, 2007. 151 p.; 30 cm.

 

San Martín Blanco, Carlos. Guía práctica de intervención en violencia de género. Santander: Direcció General de la Dona, 2007. 55 p.; 25 cm.

 

Congrés Estatal "De les cases d'acollida als centres d'Atenció Integral" (1º. 2006. Oviedo). Congrés Estatal "De les cases d'acollida als centres d'atenció integral".

Madrid: Institut de la Dona, 2007. 183 p.; 30 cm. Debat; 46

 8.     El paper de les administracions: plans d'acció i protocols

 Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Oviedo: Institut Asturià de la Dona, 2007. 150 p.; 26 cm.

 

Múrcia (Comunitat Autònoma). Llei 7/2007, de 4 de abril, per a la Igualtat entre les Dones i Homes, i de Protecció contra la Violència de Gènere a la Regió de Múrcia.

Múrcia: Institut de la Dona, 2007. 71 p.; 14 cm.

 

II Plan contra la violencia de género en Castilla y León (2007-2011). Valladolid: Junta de Castella i Lleó, 2007. 50 p.; 21 cm.

Protocol interdepartamental per a millorar l'atenció a les dones víctimes de la violència de gènere. Oviedo: Institut Asturià de la Dona, 2007. 150 p.; 26 cm.

 

9.     Altres aspectes

 

Lienas, Gemma. Atrapada en el espejo. Barcelona: El Aleph, 2007. 219 p.; 22 cm.

Moderns i clàssics d'El Aleph; 269. 978-84-7669-779-5.

 

 

ANNEX 2008

 

 Imaginario cultural, construcción de identidades de género y violencia: formación para la igualdad en la adolescencia. Madrid: Institut de la Dona, 2008. 320 p.; 24 cm. Estudis; 103. 978-84-7799-999-7.

 

García Rodríguez, Manuel José. La legislación contra la violencia de género: normativa internacional, europea, estatal y autonómica de Andalucía para la protección integral de las víctimas de la violencia de género. Sevilla: Institut Andalús d'Administració Pública, 2008. 1.189 p.; 25 cm. 978-84-8333-432-4.

 

Guía para profesionales: recursos contra la violencia de género. Oviedo: Institut Asturià de la Dona, 2008. 64 p.; 1 cm.

 

La valoración del daño en las víctimas de la violencia de género. Madrid: Consell General del Poder Judicial, 2008. 435 p.; 22 cm. Estudios de Derecho Judicial; 139. 978-84-96809-84-0.

 

Moya Maya, Asunción. Valorar las diferencias: prevenir la violencia. Mujer y discapacidad, una doble discriminación. Sevilla: Institut Andalús de la Dona, 2008. 36 p.; 27 cm.

 

Prevenció i tractament de la violència contra les dones: quadern de bones pràctiques per a professionals. L'Hospitalet: Ajuntament, 2008. 58 p.; 21 cm.

 

Informe de la Ley de Cantabria 1/2004 Integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas. Santander: Vicepresidència del Govern de Cantàbria, Direcció General de la Dona, 2008. 155 p.; 30 cm.

 

Género, violencia y derecho. València: Tirant Lo Blanch, 2008. 461 p.; 24cm. 978-84-9876-227-3.

 

Educación, género y políticas de igualdad. València: Universitat de València, 2008. 318 p.; 23 cm. 978-84-370-7136-7.

 

Gil Ambrona, Antonio. Historia de la violencia contra las mujeres: misoginia y conflicto matrimonial en España. Madrid: Cátedra, 2008. 536 p.: il.; 21 cm. 978-84-376-2481-5.

 

Bernández Rodal, Asunción. Violencia de género en el cine español: análisis de los años 1998 a 2002 y guía didáctica. Madrid: Editorial Complutense, 2008. 261 p.; 21 cm. Investigacions feministes. 978-84-7491-923-3.

 

Larrauri Pijoan, Elena. Mujeres y sistema penal: violencia doméstica. Montevideo [Uruguay]: B de F, 2008. 279 p.; 23 cm. 978-9974-676-03-9.

 

Sanmartin, José. El enemigo en casa: violencia familiar. Barcelona: Nabla, 2008. 206 p.; 21 cm. 978-84-92461-11-0.

 

Mestre Escrivà, Mª Vicenta. Protocolo de actuación para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. València: Conselleria de Benestar Social, 2008. 188 p.; 27 cm. 978-84-482-4978-6.

 

Arias Domínguez, Ángel. Protección laboral y de seguridad social de la violencia de género. Càceres: Universitat d'Extremadura, 2008. 190 p.; 24 cm. 978-84-7723-811-9.

 

Congreso Internacional sobre Violencia de Xénero (1º. 2007. Santiago).

1º Congreso Internacional sobre violencia de xénero: conclusións. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2008. 130 p.; 21 cm.

 

No sólo duelen los golpes: palabras contra la violencia de género. Còrdova: Servici de Publicacions, Universitat de Còrdova, 2008. 198 p.; 23 cm. 978-84-7801-884-0.

 

No sólo es pegar: discursos de mujeres inmigrantes en torno a la violencia de género. Madrid: Agrupación de Desarrollo Nexos, 2008. 149 p.; 17 cm. 978-84-691-0070-7.

 

Mestre Escrivà, Mª Vicenta. Impacto psicosocial de la violencia de género en las mujeres y sus hijos e hijas. València: Universitat de València, 2008. 169 p.; 24 cm. 978-84-370-6988-3.


 

 

BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Direcció General de la Dona i per la Igualtat.

 

A València

Tlf.: 961 24 75 74 /FAX 961 24 75 55

*en procés de trasllat a la seua nova ubicació

C.: Castán Tobeñas 77.-46018. Valencia.

 

A Castelló

Tel.: 964 22 80 14 /FAX 964 23 95 67

C/: Ensenyament, 10. -12001. Castelló

 

A Alacant

Tel.: 965 24 25 61

C/ General Pintos, 21. -03010. Alacant.

 

HORARI:

De dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Dimarts i dijous, de 17 a 19h.

Estiu: només matins