Visualització de contingut web

Drets econòmics

Ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere amb especial dificultat per a obtindre una ocupació:

 

Ajuda econòmica d'art. 27 Llei Integral

 

És una ajuda econòmica dirigida a les dones víctimes de violència de gènere que reunisquen els requisits següents:

a) No tindre rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, excloent-ne la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

Per a l'any 2012 el salari mínim interprofessional està fixat en 642 euros/mes, per la qual cosa el límit d'ingressos per a tindre dret a l'ajuda és de 481,50 euros/mes.

Als efectes de determinar el requisit de carència de rendes, únicament es tindran en compte les rendes o els ingressos de què dispose o puga disposar la sol·licitant de l'ajuda, sense que es computen a este efecte les rendes o els ingressos d'altres membres de la unitat familiar que convisquen amb la víctima.

Si la sol·licitant de l'ajuda té responsabilitats familiars, s'entendrà que complix el requisit de carència de rendes quan la renda mensual del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre de membres que la componen, no supere el 75 per cent del salari mínim interprofessional.

A estos efectes, hi haurà responsabilitats familiars quan la beneficiària tinga a càrrec seu almenys un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb el qual convisca. No es consideraran a càrrec els familiars amb rendes de qualsevol naturalesa superiors al salari mínim interprofessional, excloent-ne la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

b) Tindre especials dificultats per a obtindre una ocupació, per la seua edat, falta de preparació general o especialitzada o les seues circumstàncies socials, la qual cosa es justificarà amb un informe emés pel servici públic d'ocupació.

c) Acreditar la condició de víctima de violència de gènere amb la sentència condemnatòria ferma per la qual es condemna l'agressor, l'orde de protecció dictada a favor seu o, excepcionalment, per mitjà d'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere mentre es dicta l'orde de protecció.

L'ajuda, finançada a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, és concedida i abonada per la comunitat o ciutat autònoma. La sol·licitud, tramitació i abonament de l'ajuda es duran a terme de conformitat amb la normativa autonòmica que la regule. Depenent de la comunitat o ciutat autònoma, la seua tramitació i pagament correspondrà bé als servicis socials, bé a l'organisme d'igualtat. L'ajuda econòmica s'abona en un únic pagament i el seu import serà equivalent, amb caràcter general, a :

1. Sis mesos de subsidi per desocupació, si no té responsabilitats familiars.

2. Dotze mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu un familiar o menor acollit.

3. Díhuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu dos familiars o més, o menors acollits, o un familiar i un menor acollit.

La quantia de l'ajuda per a les dones que tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent serà de:

1. Dotze mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima no tinga responsabilitats familiars.

2. Díhuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu un familiar o menor acollit.

3. Vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu dos familiars o més, o menors acollits, o un familiar i un menor acollit.

Si la dona víctima de violència de gènere té a càrrec seu un familiar o un menor acollit, que tinga reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, l'import de l'ajuda serà equivalent a:

1. Díhuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu un familiar o menor acollit.

2. Vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu dos familiars o més, o menors acollits o un familiar i un menor acollit. L'import de l'ajuda serà equivalent a vint-i-quatre mesos del subsidi per desocupació, en el cas que (punt 2):
1. Quan la víctima de violència de gènere amb responsabilitats familiars o el familiar o menor acollit tinga reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.

2. Quan la víctima de violència de gènere i el familiar o menor acollit tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

Esta ajuda és compatible amb les previstes en la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'Ajudes i Assistència a les Víctimes de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual.

D'altra banda, és incompatible amb altres ajudes que complisquen la mateixa finalitat, així com amb la participació en el Programa de Renda Activa d'Inserció (RAI). Això sense perjuí que puga participar en la RAI una vegada desapareguen o es modifiquen les dites circumstàncies.

 

La renda activa d'inserció (RAI):

 

Programa de renda activa d'inserció

 

És una ajuda econòmica que es reconeix a les persones desocupades inscrites en el SERVEF com a demandants d'ocupació incloses en el denominat "PROGRAMA DE RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ" (d'ara en avant, Programa de RAI), a través del qual es duen a terme actuacions encaminades a incrementar les oportunitats d'inserció en el mercat de treball.

Per a ser inclosa en el Programa de RAI i ser beneficiària d'esta ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de complir els requisits següents:

a) Acreditar la seua condició de víctima de violència de gènere, per mitjà d'algun dels documents que a continuació es mencionen :

Orde de protecció judicial o resolució judicial on s'acorde una mesura cautelar penal de protecció a favor de la dona.

Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis de ser víctima de violència de gènere mentre es dicta l'orde de protecció.

Sentència que condemne l'agressor.

Certificat dels servicis socials de l'Administració autonòmica, de l'ajuntament o del centre d'acollida que indique la seua situació.

b) Ser demandant d'ocupació.

c) No tindre dret a les prestacions o subsidis per desocupació, o a la renda agrària.

d) No tindre rendes pròpies, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, excloent-ne la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

e) No haver sigut beneficiària de tres drets al Programa de Renda Activa d'Inserció encara que no s'hagueren disfrutat pel període de duració màxima de la renda.

A més de tot això, la suma dels ingressos mensuals de la unitat familiar (constituïda per la víctima i els seus fills menors de 26 anys o majors incapacitats o menors acollits) dividida pel nombre de membres que la componen, no ha de superar el 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

La incorporació al Programa de RAI i la sol·licitud de l'ajuda econòmica es realitzen a través de l'oficina d'ocupació.

Quantia:

La quantia de la renda és el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent en cada moment 426,00 euros/mes per a l'any 2012.

Les víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica que s'hagen vist obligades i acrediten canvi de la seua residència en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa o durant la seua permanència en este, podran percebre, en un pagament únic, una ajuda suplementària de tres mesos de renda activa d'inserció, sense que això minore la duració de la dita renda. Esta ajuda es podrà percebre en una sola vegada per cada dret a l'admissió al Programa de Renda Activa d'Inserció.

La duració màxima de la renda és d'onze mesos.