Visualització de contingut web

Dret a l'assistència jurídica gratuïta

La Llei Integral reconeix a totes les dones víctimes de violència de gènere l'assistència jurídica immediata i gratuïta en tots els procediments, tant judicials com administratius, que tinguen relació amb la situació de violència, inclús per a formular la denúncia.

És molt important, abans d'interposar la denúncia, obtindre informació de les conseqüències que comporta el procediment jurídic que s'inicia, així com sol·licitar l'assistència d'un advocat o advocada de torn de violència que t'assistisca per a la interposició de la denúncia.

Si bé la designació d'advocat o advocada es realitza immediatament i no cal tramitar, amb caràcter previ, la sol·licitud del benefici de la justícia gratuïta, si este dret no se sol·licita, o si finalment és denegat, la víctima haurà d'abonar els honoraris meritats per la intervenció de l' advocat o advocada i del procurador o procuradora.

Perquè es reconega el dret a l'assistència jurídica gratuïta ha d'acreditar-se que els ingressos econòmics, computats anualment i per unitat familiar, no superen el doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Amb caràcter excepcional, es pot reconéixer este dret a les persones els ingressos de les quals no excedisquen del quàdruple de l'IPREM per les seues circumstàncies familiars, obligacions econòmiques i cost del procés.

La sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta es fa omplint un formulari o imprés, i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s'hi indica, que ha de presentar-se al col·legi d'advocats o al jutjat.

Reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta, la defensa dels interessos de la víctima, en tots els processos que siga necessari tramitar, és realitzada pel mateix advocat o advocada pertanyent al torn d'ofici especial de violència de gènere.

A més de la defensa i representació gratuïtes per un advocat o advocada i procurador o procuradora en els procediments judicials i administratius, el dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén les prestacions següents:

– Assessorament i orientació gratuïts abans del procés.

– Inserció gratuïta d'anuncis o edictes en periòdics oficials.

– Exempció del pagament de depòsits necessaris per a interposar recursos.

– Assistència pericial gratuïta.

– Obtenció gratuïta o reducció del 80% dels drets aranzelaris dels documents notarials.

 

Justícia gratuïta